+49 [0] 69 25 73 75 264 info@catuslaw.com

Rzecznik etyki/adwokat zaufania

Dr Stephanie Troßbach sprawuje funkcję rzecznika etyki w przedsiębiorstwach. Rzecznik etyki, zwany także adwokatem zaufania, jest niezależnym partnerem, który reprezentuje interes swego zleceniodawcy, przyjmując i wyjaśniając skargi oraz prowadząc wewnętrzne postępowania wyjaśniające.

Rzecznika etyki powołuje się w celu zapobiegania naruszeniom przepisów prawa (lub innych zasad compliance) w przedsiębiorstwach i organizacjach oraz wykrywania takich naruszeń. Tym samym jest on elementem skutecznego systemu Compliance Management (CMS) oraz polityki zarządzania ryzykiem.

Formularz zgłoszeniowy

Za pomocą tego formularza kontaktowego można zgłaszać nieprawidłowości dotyczące (wyłącznie) przedsiębiorstw reprezentowanych przez adwokat dr Stephanie Troßbach.

Wprawdzie rzecznik etyki reprezentuje zleceniodawcę (przedsiębiorstwo, organizację), a nie osobę dokonującą zgłoszenia, jednak tę ostatnią chroni tajemnica adwokacka oraz ograniczenie prawa zleceniodawcy do informacji. Rzecznik może ujawnić zleceniodawcy tożsamość osoby dokonującej zgłoszenia (tylko) po uzyskaniu wyraźnej pisemnej zgody tej osoby.

Dokonanie zgłoszenia nie powoduje powstania stosunku reprezentacji między osobą składającą zgłoszenie a adwokatem. Złożenie zgłoszenia jest bezpłatne. Zgłoszenie można złożyć imiennie lub anonimowo, jednak jak pokazuje doświadczenie, zgłoszenia złożone z podaniem nazwiska są skuteczniejsze. Jeśli zdecydujesz się na zgłoszenie anonimowe, pamiętaj, aby przy jego składaniu nie podać żadnych informacji, które pozwalałyby na wyciągnięcie bezpośrednich lub pośrednich wniosków na temat Twojej tożsamości. Pamiętaj także o bezpiecznym połączeniu internetowym – poznasz je po symbolu kłódki na pasku adresu Twojej przeglądarki internetowej.

 

Kanałów komunikacji

Zgłoszenia można składać za pomocą następujących kanałów komunikacji:

  • Indywidualny numer telefonu
  • Spersonalizowany adres mailowy (np. ombudsman.Unternehmensname@catuslaw.com)
  • Szyfrowany elektroniczny formularz kontaktowy
  • Poczta tradycyjna